Bằng Tính Từ So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất

Share:

- So sánh rộng trong tiếng Anh là gì cùng được vận dụng ra làm sao vào giờ Anh?

- Và đề xuất lưu ý điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả phần nhiều thắc này Anh ngữ Ms Hoa để giúp đỡ chúng ta câu trả lời thông qua bài viết sau đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được phát âm là cấu trúc đối chiếu giữa 2 hay những vật/người với nhau về 1 hay 1 vài tiêu chuẩn, trong các có 1 vật dụng đạt được tiêu chí được chỉ dẫn tối đa so với những đồ gia dụng còn lại.

Bạn đang đọc: Bằng tính từ so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh hơn thường xuyên được sử dụng cho vấn đề đối chiếu 2 tốt những vật/fan cùng nhau (cùng với gần như trường phù hợp so sánh 1 vật dụng với tổng thể và toàn diện ta sử dụng so sánh nhất).

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn cùng với tính từ nthêm cùng trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ bỏ nhận thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ có thêm đuôi “er”S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để đối chiếu với đối tượng người dùng 1)Axiliary V: trợ hễ từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn cùng với tính trường đoản cú dài cùng trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ bỏ dàiL-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the kiểm tra more carefully than I did = My friover did the kiểm tra more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được nhấn mạnh vấn đề bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chụ ý lúc so sánh hơn

Short adj (Tính trường đoản cú ngắn)

– Với tính từ bỏ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu từ bỏ đó kết thúc bởi nguyên lòng + phụ âm thì gấp đôi phú âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính từ bỏ gồm 2 âm ngày tiết kết thúc bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (nước ngoài lệ là guilty, eager cần sử dụng với most bởi vì là tính từ dài).=> Nếu trường đoản cú kia xong xuôi bằng phụ âm y –> ta đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây tiếng họ niềm hạnh phúc hơn trước tê.)

Ta thấy “happy” là một tính tự bao gồm 2 âm huyết cơ mà khi thực hiện đối chiếu hơn, ta sử dụng kết cấu đối chiếu rộng của tính từ ngắn.

+ Một số tính từ bỏ với trạng tự thay đổi đặc biệt Khi sử dụng so sánh rộng cùng đối chiếu rộng nhất

Long adj (Tính từ bỏ dài)

Là tính tự có tương đối nhiều rộng một âm máu (trừ trường hợp 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (cực nhọc khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan lại trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox dấn tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬPhường VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào khu vực trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lamãng cầu is…………… (old) than John.

3. Đài Loan Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think Thành Phố New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Irelvà.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Xem thêm: Những Thông Tin Cơ Bản Về Chuyển Khoản Vietcombank Qua Sms Banking Vietcombank

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính tự cùng trạng từ bỏ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn câu trả lời đúng để điền vào địa điểm trống trong các câu sau.

1. He is ....... singer I’ve sầu ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the đô thị than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. ahy vọng the singers I have sầu known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English thử nghiệm was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought lớn be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Dòng Yamaha Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lamãng cầu is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the test ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

trăng tròn. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.Ctrăng tròn.B

Excercise 5: Điền vào nơi trống dạng đối chiếu đúng của trường đoản cú trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 6. I’ll try to lớn finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp rất có thể chúng ta quan tiền tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng rất được áp dụng nhiều trong số bài xích thi giờ anh. Và nếu như bạn không nắm vững giải pháp cần sử dụng đối chiếu rộng vào tiếng anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ sở hữu đều lầm lẫn không mong muốn tác động mang đến tác dụng có tác dụng bài xích của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng vướng lại các bình luận, thắc mắc nhưng nhiều người đang chạm mặt đề xuất nhé.

Bài viết liên quan