Hỗn vừa lòng X có 2 este đối kháng chức. Cho 0,3 mol X chức năng toàn diện với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, nhận được chất cơ học Y (no, solo chức, mạch hngơi nghỉ, tất cả tđắm đuối gia bội nghịch ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn Y bắt buộc dùng toàn diện 5,6 lít khí O2 đktc. Khối lượng của 0,3 mol X là


Phương pháp giải

Vì X là 2 este đối kháng chức nhưng mà X tác dụng cùng với KOH theo tỉ lệ thành phần khác 1 :1 yêu cầu X có đựng 1 este là este của phenol

hotline A là este 1-1 chức thông thường còn B là este của phenol

=> số mol của từng một số loại este

X + KOH sản xuất Y no 1-1 chức mạch hở có tác dụng tcầm bạc nên Y là andehit => nY theo số mol este vừa tìm được

=> anđehit Y

Bảo toàn trọng lượng tìm mX


nKOH=0,5 mol

Vì X là 2 este solo chức dẫu vậy X chức năng với KOH theo tỉ lệ thành phần khác 1 :1 đề xuất X bao gồm cất 1 este là este của phenol

Call A là este đối kháng chức thường thì còn B là este của phenol

Thì nA+ nB= nX= 0,3 mol

nKOH= nA+ 2nB= 0,5 mol buộc phải nA= 0,1 mol và nB=0,2 mol

X + KOH tạo ra Y no đơn chức mạch hsinh sống có chức năng tnúm bạc đề nghị Y là andehit (Y không hẳn muối bột bắt buộc quan trọng là muối hạt của HCOOH) cùng Y được sản xuất tự A : nY= nA= 0,1 mol

Xét Y có CTPT là CnH2nO

(C_nH_2nO; + ext frac3n - 12O_2xrightarrowt^on;CO_2 + nH_2O)

Suy ra :(0,1.frac3n - 12 = n_O_2 = 0,25 o lớn n = 2) (C2H4O : 0,1 mol)

lúc mang lại X + KOH thì :

A + 0,1 mol KOH → muối bột + 0,1 mol C2H4O

B + 0,4 mol KOH → muối hạt + 0,2 mol H2O ( do B là este của phenol phải nH2O= nB)

Bảo toàn trọng lượng tất cả mX+ mKOH= mmuối+ mC2H4O+ mH2Onên mX+ 0,5.56 = 53 + 0,1.44+0,2.18

=> mX= 33 (g)


Đáp án đề nghị lựa chọn là: b


...

Bạn đang xem: Cho 0,3 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch koh 2m, thu được chất


bài tập có liên quan


các bài tập luyện thủy phân este đơn giản và dễ dàng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vùa dùng hỗn hợp NaOH, thành phầm chiếm được là :


Thủy phân este X trong môi trường kiềm nhận được natri axetat cùng ancol etylic. X là :


lúc đun cho nóng hóa học X tất cả phương pháp phân tử C3H6O2 cùng với dung dịch NaOH nhận được CH3COONa. Công thức kết cấu của X là


Số este có cách làm phân tử C4H8O2mà lại khi tdiệt phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là


Thuỷ phân este tất cả công thức phân tử C4H8O2 vào môi trường xung quanh axit, nhận được 2 thành phầm hữu cơ X, Y. Từ X hoàn toàn có thể điều chế thẳng ra Y. Công thức kết cấu của este là


Cho este X gồm CTPT là C4H8O2 T/d với NaOH làm cho nóng được muối hạt Y tất cả phân tử kân hận lớn hơn phân tử khối hận của X. Tên Call của X là:


Tdiệt phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH chiếm được tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong những số đó Z gồm tỉ kăn năn tương đối đối với H2 bằng 23. Tên của X là


Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đối chọi chức yêu cầu sử dụng toàn diện 300ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:


Cho 3,7 gam este X no, đối chọi chức, mạch hlàm việc công dụng không còn cùng với hỗn hợp KOH, nhận được muối cùng 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là


Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hsống X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên Call của X là:


Đun rét 0,1 mol este solo chức X cùng với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau lúc phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được ancol etylic cùng 9,6 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu trúc của X là


Chất X gồm CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X vào dung dịch NaOH (dư) bay ra tương đối ancol Y. Cho Y qua CuO (to) thu được andehit Z. Cho Z thực hiện bội phản ứng tnỗ lực bạc thấy giải pchờ nhiều hơn thế nữa 15g Ag. Xác định CTCT của X


Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản nghịch ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun cho nóng. Kân hận lượng muối CH3COONa chiếm được là


Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong hỗn hợp NaOH trọn vẹn cho đến khi làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam muối. Giá trị của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 vào 150 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:


Đun 20,4 gam một hòa hợp hóa học hữu cơ solo chức A cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối bột B và đúng theo chất hữu cơ C. Lúc mang đến C công dụng cùng với Na dư mang đến 2,24 lít khí H2 (đktc). Biết rằng Lúc nấu nóng muối hạt B với NaOH (xt CaO, t˚) thu được khí K có tỉ kăn năn đối với O2 bởi 0,5. C là phù hợp hóa học đối chọi chức Lúc bị lão hóa vì chưng CuO (t˚) đến sản phẩm D không bội phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư CTCT của A là:


Xà chống hóa trọn vẹn 22,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 với CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M làm cho nóng. Thể tích dung dịch NaOH về tối thiểu bắt buộc sử dụng là


Hỗn phù hợp X tất cả etyl axetat với n-propyl axetat. Đun nóng tất cả hổn hợp X với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối bột cùng 8,76 gam các thành phần hỗn hợp rượu Y. Vậy % trọng lượng của etyl axetat vào hỗn hợp X là


Xà chống hóa trọn vẹn 1,99 gam các thành phần hỗn hợp nhì este bằng dd NaOH nhận được 2,05 gam muối bột của một axit cùng 0,94 gam tất cả hổn hợp nhị ancol là đồng đẳng tiếp nối nhau. CTCT của nhị este đó là:


Thủy phân trọn vẹn m (g) các thành phần hỗn hợp X và Y solo chức là đồng phân của nhau bởi 200 ml hỗn hợp KOH 0,5M. Sau phản nghịch ứng thu được 8,96g các thành phần hỗn hợp muối Z với 4,04g các thành phần hỗn hợp ancol T. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của 2 este là :


Xà chống hóa hoàn toàn 14,55 gam tất cả hổn hợp 2 este đơn chức X,Y đề xuất 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd nhận được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối bột tốt nhất. CT 2 este là:


Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A cùng B rộng kém nhau 1 nhóm CH2. Cho 6,6g tất cả hổn hợp X công dụng cùng với đầy đủ 100 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được 7,4g tất cả hổn hợp 2 muối hạt. Công thức cấu trúc đúng mực của A và B là:


Hỗn hòa hợp X bao gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Tdiệt phân trọn vẹn X phải cần sử dụng 200 ml hỗn hợp NaOH 1M với KOH 1,5M, làm cho nóng, sau phản ứng trọn vẹn thu được m gam các thành phần hỗn hợp muối và 25 gam tất cả hổn hợp ancol. Giá trị của m là:


Hỗn đúng theo X bao gồm nhị este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 10,56 gam X tính năng cùng với dung dịch KOH toàn diện nhận được các thành phần hỗn hợp nhì muối hạt của nhị axit đồng đẳng tiếp tục cùng 6,192 gam hỗn hợp hai ancol no đối chọi chức đồng đẳng thường xuyên, mạch hsinh hoạt. Công thức của hai este là:


Tbỏ phân hoàn toàn 15 gam tất cả hổn hợp E gồm 2 este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hsinh hoạt, bởi một lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ thu được 13,2 gam tất cả hổn hợp 2 muối bột (Z) cùng 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol (chỉ rộng kém nhẹm nhau 1 nguim tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn của X với Y:


Đun lạnh m g hh X tất cả các chất gồm cùng một loại team chức cùng với 600ml dd NaOH 1,15M chiếm được dd Y chứa muối bột của một axit cacboxylic 1-1 chức và 15,4g khá Z có những ancol. Cho toàn thể Z chức năng với Na dư nhận được 5,04 lít khí H2. Cô cạn dd Y, nung nóng chất rắn nhận được với CaO cho tới Lúc phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được 7,2g một hóa học khí. Giá trị của m là:


Cho hỗn hợp A có 2 chất cơ học mạch hở X, Y (chỉ cất C, H, O và MX Y) công dụng vừa đủ cùng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được 0,2 mol một ancol solo chức cùng 2 muối của nhị axit hữu cơ đối kháng chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt không giống đốt cháy trăng tròn,56 gam A đề xuất 1,26 mol O2 chiếm được CO2 với 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A là


Đun nóng 0,1 mol este no, đối chọi chức mạch hsinh hoạt X với 30 ml dung dịch kiềm mật độ 20% (D = 1,2 g/ml) của một sắt kẽm kim loại kiềm A. Sau Khi xong xuôi bội nghịch ứng xà chống hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y cùng 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá do CuO thành thành phầm có chức năng bội nghịch ứng tnúm bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và khá nước. Công thức kết cấu của X là:


Khi mang lại X (C3H6O2) tác dụng với hỗn hợp NaOH đun nóng chiếm được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là


Cho một lượng hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hsống (phân tử chỉ đựng C, H, O) công dụng hoàn toản với 20ml hỗn hợp NaOH 2M chiếm được một muối với một ancol. Đun rét lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc làm việc 1700C thu được 0,015 mol anken. Nếu đốt cháy một lượng tất cả hổn hợp X nhỏng trên rồi đến sản phẩm cháy qua bình CaO dư thì thấy cân nặng bình tăng 7,75 gam. Biết những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Phát biểu làm sao tiếp sau đây đúng?


Hỗn đúng theo M có axit cacboxylic X, ancol Y (đa số đối kháng chức) với este Z được tạo ra tự X với Y (vào M , oxi chiếm phần 43,795% về khối lượng). Cho 10,96g M công dụng đầy đủ cùng với 40g hỗn hợp NaOH 10% tạo nên 9,4g muối. Công thức của X cùng Y theo thứ tự là :


Trong phân tử este nhiều chức mạch hlàm việc X bao gồm 2 links pi, số nguim tử cacbon và oxi không giống nhau là 2. Cho X chức năng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm bao gồm một muối hạt của axit cacboxylic Y với một ancol Z. Biết X không có phản ứng tnỗ lực bạc . Số công thức kết cấu tương xứng của X là :


Este X tất cả Đặc điểm sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X sản xuất thành CO2 và H2O có số mol bởi nhau

- Tbỏ phân X trong môi trường thiên nhiên axit nhận được hóa học Y ( tđắm say gia bội nghịch ứng tcố gắng gương) và chất Z (gồm số nguyên ổn tử cacbon bởi một phần số cacbon vào X)

Có các phát biểu sau :

(1) Chất X trực thuộc loại este no, đối kháng chức

(2) Chất Y tan vô hạn trong nước

(3) Đun Z cùng với dung dịch H2SO4 sệt sinh hoạt 170oC chiếm được anken

(4) Trong điều kiện hay Z nghỉ ngơi tinh thần lỏng

(5) X rất có thể hài hòa Cu(OH)2 tạo ra dung dịch color xanh

Số tuyên bố đúng là


Hỗn vừa lòng M gồm một este, một axit cacboxylic cùng một ancol (đông đảo no, solo chức, mạch hở). Tbỏ phân trọn vẹn 9,27 gam M bởi số lượng vừa dùng dung dịch đựng 0,15 mol NaOH thu được 4,8 gam một ancol. Cô cạn hỗn hợp sau tbỏ phân rồi rước lượng muối bột khan nhận được đốt cháy trọn vẹn chiếm được 0,075 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este tất cả vào M là


Hỗn đúng theo X có axit axetic với metyl fomat. Cho m gam X tác dụng đầy đủ cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Este nào dưới đây thủy phân vào môi trường axit chiếm được 2 chất cơ học đều tđắm say gia làm phản ứng tcầm gương?


Hỗn thích hợp X tất cả 2 este 1-1 chức. Cho 0,3 mol X công dụng toàn vẹn cùng với 250 ml dung dịch KOH 2M, nhận được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở, gồm tyêu thích gia phản nghịch ứng trứa bạc) cùng 53 gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn Y buộc phải sử dụng vừa đủ 5,6 lít khí O2 đktc. Khối hận lượng của 0,3 mol X là


Cho a mol este X(C9H10O2) chức năng đầy đủ với 2a mol NaOH, chiếm được hỗn hợp không tồn tại phản ứng tnuốm bạc. Số phương pháp cấu trúc của X là


Tbỏ phân hoàn toàn hỗn hợp E bao gồm 2 este X, Y đối chọi chức, đồng phân, mạch hsinh hoạt, bằng một lượng dung dịch NaOH hoàn toản chiếm được 13,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối (Z) và 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhau 1 nguyên tử C vào phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn của X và Y:


Cho 7,34 gam các thành phần hỗn hợp E tất cả hai este mạch hở X cùng Y (đầy đủ sản xuất vày axit cacboxylic và ancol; MX Y 2. Đốt cháy trọn vẹn T, chiếm được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X vào E là


Hỗn vừa lòng X tất cả 3 este đơn chức, sinh sản thành từ bỏ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm team -COOH); trong đó, tất cả nhị axit no là đồng đẳng tiếp đến nhau cùng một axit ko no (gồm đồng phân hình học tập, chứa hai link pi vào phân tử). Tbỏ phân trọn vẹn 11,76 gam X bằng hỗn hợp NaOH, nhận được tất cả hổn hợp muối bột cùng m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau bội phản ứng thu được 1,792 lkhông nhiều khí (đktc) và khối lượng bình tăng 4,96 gam đối với ban đầu gam. Mặt không giống, giả dụ đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 cùng 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no vào X có giá trị sát nhất với giá trị nào sau đây?


Hỗn hòa hợp E có 2 este 1-1 chức, mạch hlàm việc. Đun lạnh 8,96 gam E cùng với lượng vừa đủ dung dịch KOH thì nhận được hỗn hợp muối hạt X với tất cả hổn hợp Y tất cả 2 ancol đồng đẳng liên tục. Đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 7,04 gam CO2 cùng 4,68 gam H2O. Phần trăm cân nặng của este tất cả phân tử kân hận nhỏ hơn trong E là


Thủy phân trọn vẹn một este E trong 500 ml hỗn hợp NaOH 3M, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 132,9 gam hóa học rắn với m gam hơi một ancol no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt X. Oxi hóa trọn vẹn m gam ancol X nhận được hỗn hợp Y gồm anđehit, axit, ancol dư cùng nước. Chia hỗn hợp Y thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 54 gam Ag.

Phần 2: Cho phản bội ứng hoàn toản cùng với dung dịch nước Brom thu được 3,36 lít khí Z (đktc) tốt nhất.

Phần 3: Cho tác dụng với Na dư nhận được 5,6 lít H2 (đktc).

Xem thêm: Ca Dao Than Thân Về Người Phụ Nữ, Page Not Found

Công thức cấu tạo của E là


*

Cơ quan lại nhà quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ hình thức mạng xã hội trực đường số 240/GPhường – BTTTT vị Sở Thông tin cùng Truyền thông.