ĐỀ THI TIÊNG ANH LỚP 5

Share:

Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 gồm đáp án

Với Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có lời giải được tổng hòa hợp chọn lọc tự đề thi môn Tiếng Anh 5 của những trường bên trên toàn quốc sẽ giúp đỡ học viên có kế hoạch ôn luyện từ kia đạt điểm trên cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang đọc: Đề thi tiêng anh lớp 5

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Read & complete

like vì TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have sầu breakfast and then go khổng lồ school. After school, I (2) ____________ bởi vì homework with my classmates. Then I often go khổng lồ the sport centre & (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the party. They gave sầu me presents lượt thích comic books, robots & a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Lindomain authority played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong bởi at the party?

____________________________________

4.What did Lindomain authority vì at the Party?

____________________________________

III. Read & tichồng (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes khổng lồ the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang trọng và happily.

*

V. Put the words in order lớn make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. bởi vì 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin xin chào, tôi thương hiệu là Nam. Tôi dậy sớm vào buổi sáng sớm. Tôi đàn dục, ăn sáng và tiếp nối tới trường. Sau Lúc rã học tập, tôi thường làm bài bác tập về bên cùng với các bạn thuộc lớp. Sau đó tôi thường xuyên đi mang đến trung tâm thể thao với chơi bóng đá. Vào đêm tối, thỉnh phảng phất tôi xem ti vi. Tôi yêu thích xem phim sau giờ đồng hồ bữa ăn.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went lớn his birthday tiệc ngọt.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước là ngày sinc nhật của mình. Tôi đã mời một vài bạn làm việc của tôi đến tđam mê tham dự các buổi tiệc sinc nhật. Họ đã Tặng tôi số đông món quà nlỗi truyện tranh, robot, cùng một nhỏ gấu bông. Chúng tôi đã nạp năng lượng bánh, kẹo, trái cây với kem. Chúng tôi vẫn uống nước xay trái cây. Chúng tôi sẽ hát nhiều bài hát tiếng Anh và giờ đồng hồ Việt. Và Cửa Hàng chúng tôi đã và đang khiêu vũ nữa. Phong đang đùa ghi ta cùng Linda chơi lũ piano. Bữa tiệc hoàn thành vào mức 7 giờ đồng hồ tối. Chúng tôi đã cực kỳ phù hợp bữa tiệc đó không hề ít.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vị on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng Giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always bởi morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What bởi you vày in the morning? c. It’s small & quiet
4. How often vì chưng you have sầu English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went khổng lồ / Phu Quoc / isl& / I.

………………………………………………………..

3. bởi vì / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read và complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food & drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you bởi last night? – I ………….my homework.

a. did b. vày c. does d. will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you vì chưng at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went khổng lồ Phu Quoc island.

3. What will you bởi tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read và complete.

1. Sunday 2. did 3. vị 4. had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Form Nhập Liệu Excel { Đặc Biệt }, Mách Bạn Các Bước Tạo Form Nhập Liệu Trong Excel

A. morning B. afternoon C. running D. evening

7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have sầu nice food

8. A. watch B. came C. go D. have

9. A. did B. went C. played D. had

10. A. surfed B. played C. prepared D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go khổng lồ the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vì chưng you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read và answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the các buổi party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Lindomain authority played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vày at the party?

________________________________

5. What did Lindomain authority vị at the party?

__________________________________

6. What time did the các buổi tiệc nhỏ end?

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read and answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday tiệc nhỏ was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to his birthday tiệc ngọt.

4. Phong played the guitar.

5. Lindomain authority played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read and match

*

Part 2: 7-12. Read và tiông xã true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to school every day except Saturday và Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music & English. I have sầu Maths & Vietnamese every school day. I have Music once a week and English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to school from Monday to lớn Friday.

10. He has five sầu lessons a day.

11. He has Maths & Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went to lớn Ho Chi Minc đô thị.

16. Yes, I will.

17. What vì you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What do you bởi vì last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minch Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minch. I go lớn school from (19)______ lớn Friday. I have Maths và (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ to lớn my friend Ha llặng in Malaysia. I learn English (24) __________ I want lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words khổng lồ make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read and complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the các buổi party. They gave me presents lượt thích comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice-cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Lindomain authority played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vì at the party?

________________________________

17. What did Linda vì at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where do you live? _________________________________

22. Who do you live sầu with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vày you learn English? ________________________________

25. How bởi you practice speaking English? ________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. READING

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read và tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to lớn make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read and complete.

19. Monday 20. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read & complete

1. village 2. motorxe đạp 3. boat 4. peacock 5. zoo 6. countryside
Part 2. Reorder the words khổng lồ make sentences.

Bài viết liên quan