GIẢI BÀI TẬP LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Share:

*

Câu 1:Cho thông tin đầu kỳ của DN Hùng Vương như sau: (đơn vị tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Nguyên vật liệu310.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Phải trả người bán190.000
Phải thu khách hàng270.000LN chưa phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách hàng ứng trước150.000Vốn đầu tư CSHX
Ứng trước người bán270.000Ký quỹ ngắn hạn220.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH420.000

Bạn đang đọc: Giải bài tập lập bảng cân đối kế toán

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ của DN Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả người bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000
Ứng trước người bán270.000Vốn đầu tư CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ ngắn hạn220.000
Nguyên Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 Năm 2020, Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 Năm 2019

Từ Phương trình tổng tài sản = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*
Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả người bán190.000
Tiền gửi ngân hàng620.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng170.000Vay ngắn hạn210.000
Ứng trước người bán270.000Vốn đầu tư CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Hàng gửi bán120.000
Nguyên Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ của DN Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả người bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000
Ứng trước người bán270.000Vốn đầu tư CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ ngắn hạn220.000
Nguyên Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Phương trình tổng tài sản = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*
Câu 7:
*

Bài viết liên quan