Mình là bạn vô cùng mê mệt công nghệ, nhưng mãi tới năm 2009 bắt đầu được cài một chiếc máy tính mang lại riêng biệt mình