Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập đăng nhtràn lên Windows Lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhập vào Windows Khi quên

Quý khách hàng đã lúc nào bị quên password đăng nhtràn vào Windows với cảm giác bị bất lực chưa?